Právní souvislosti

Místo trvalého pobytu je adresa, na které je občan přihlášen k pobytu a přihlašuje se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Běžně bývá místo trvalého pobytu označováno také jako „trvalé bydliště“ nebo „trvalý pobyt“. Děti zpravidla mívají stejné místo trvalého pobytu jako jejich matka, případně otec. Dospělí občané si mohou místo trvalého pobytu svobodně vybrat. Zpravidla se jedná o místo, kde mají rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Adresa trvalého pobytu může být pouze jedna.

Osoby bez trvalého bydliště se přihlašují na úřední adresu (adresa ohlašovny) v obci, kde bylo rozhodnuto o úředním zrušení adresy.

Bydliště v obecné rovině je adresa, na které se člověk skutečně zdržuje. Většinou se jedná i o doručovací adresu, protože místo, kde je občan hlášen k trvalému pobytu, a bydliště se nemusí shodovat. V praxi se běžně označuje jako „přechodné bydliště“.

Trvalý pobyt může být zapsán jen v objektu, který je označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním a je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

V některých případech může být získání trvalého pobytu obtížné, či dokonce nemožné, například při bydlení v nájmu, při častém stěhování, prodeji nemovitosti apod. Všechny tyto a obdobné situace řeší naše služba.